یک ماه و خورده ای به اعزام برای المپیاد جهانی باقی مونده ...
وضعیت باشگاه دانش پژوهان جوان ، پسااخرالزمانیه .