تصمیم گرفتم یک مطلب جدید بزارم . ولی متاسفانه وقت نیست ... پس منصرف شدم .