چند روز پیش کیسه ای مملو از الواح فشرده ای که از سال های دور و دراز جمع کرده بودم را به فرمان مادرم دور ریختم . از فیلم و بازی و نر افزار گرفته تا انیمیشن و فایلهایی که در نبود فلش مموری با سی دی منتقل میشدند . از سویی ناراحت کننده است ... ولی این قضیه سوی دیگری دارد که می درخشد ...

گرچه احساس بدی در این مورد مرا همراهی میکند ، ولی نگرانی ای به خود راه نخواهم داد ، چرا که ...

وارد عصری جدید شده ایم دوستان ... عصر جاودانه شدن اطلاعات .