یک المان تکراری در خواب های من وجود دارد ، اینکه وقتی در وان حمام روی چاه آب ایستاده ام ممکن است در آن فرو بروم ، پایین بروم ، و از مکانی عجیب سر در بیاورم! بدیهتاً فرایندی درد آور است ! 

دیشب با یک نفر شرط بندی کردم که این اتفاق نمیتواند رخ دهد ! هم عقلاً هم فیزیکاً محال است ! 

حتماً با خودتان میگویید آن طرف چقدر احمق بوده است ! 


اما در کمال ناباوری من شرط را باختم !


نتیجه اخلاقی: وقتی که خواب میبینید شرط بندی نکنید.

نتیجه اخلاقی ثانوی: در خواب هایتان خیلی منطقی نباشید وگرنه به شما بد میگذرد.