آشغال ،  از دستش رها شد و روی زمین افتاد . روی زمین پر بود از آشغالهای دیگر . با دقت آن مقداری از آشغال ها که مربوط به خودش بود را جدا کرد و رفت آنرا در سطل انداخت .