آنروز ها هر کاری با پول راه می افتاد. بازرس انتخاب طبیعی که میرفت سروقتشون و دی ان ای نامرغوب شون رو "محکوم به فنا" اعلام میکرد، دو تا اسکناس میگذاشتند در جیب بازرس و بازرس برایشان حکم "واجد شرایط جفتگیری و تولید مثل" رد میکرد. اینگونه سالیان درازی گذشت، حاصل فاجعه بود.