خلاصه عرض کنم، در مسیر به سوی کرمان، جاده بند آمده بود. ماشین ها متوقف شده، بی آنکه علت توقف را بدانند در انتظار گشایش راه بودند. خبر رسید که جلوتر یک وانت چپ کرده است. حدس میزنید بار وانت چه بوده که مستحق چپ کردن شده است؟ آفرین... زیره!

پس از مدتی معطلی، زیره ها را زیر چرخ گرفتیم و گذشتیم... سفر را ادامه دادیم... به سوی خاطره ی ساختگی ای دیگر... به سوی مطلب بی محتوایی دیگر.