در اینجا فایل نقاشی: "Mirzakhani arrives in heaven" قرار میگیرد

اقتباس شده از نقاشی "Anton Bruckner arrives in Heaven" که پس از مرگ براکنر از محبوب ترین آهنگسازان بنده توسط Otto Böhler نقاش آن دوران رسم شده است. 

ریاضیدانان در این تصویر از سمت راست: خوارزمی- اینشتین- دکارت-اویلر- نیوتون- گالوا- ریمان- گاوس- نوتِر- میرزاخانی