پس از سختی‌های فراوان سفر بر مرکب اینترنت خوابگاه، به وبلاگ خودم رسیدم، آن هم نصفه و نیمه بود و کامل باز نشده.