جواب سوال «علم بهتر است یا ثروت؟» را بدون درنگ و قاطعانه خواهم داد ، ولی بر روی «علم بهتر است یا هنر؟» باید مدت ها بیاندیشم ، و در آخر با شک و تردید پاسخ دهم . 

شما چه فکر می کنید ؟