تا به حال فکر کرده اید چرا میشه شمع را با دمیدن ( فوت کردن ) خاموش کرد . اما نمیشه آنرا با بازدمیدن ( فروبردن هوا ) خاموش کرد ؟‌ 
Physic's fun !