داشتم فکر میکردم یک همزن بزرگ در شهر فرو کنم و هم بزنم ، این شهر ها خوب به هم نخورده اند .