سرگردان در بیابانی بی آب و علف ، نا متناهی از هر سو ... بی هیچ پستی و بی هیچ بلندی امتداد یافته تا خود افق . جایی که جاذبه شما را از زمین زیر پایتان میکند اگر قدمهایتان را با احتیاط برندارید ... 
هی اونجارو یه مورچه رو سقفه !