این چنین رسومات مثل تبریک سال نو، همین اواخر شکل گرفته و رواج یافته اند. وگرنه اون قدیما که هنوز شرایط جو زمین به گونه ای نبود که حیات بتونه روش شکل بگیره، کسی عادت نداشت سال نو رو به کس دیگه ای تبریک بگه. یهو میدیدی یک میلیارد سال میگذره و یه بار هم کسی سال نو رو به دیگری تبریک نمیگه. و تازه اینکه چیزی نیست، اون موقع حتی سلام کردن هم باب نبود، دید و بازدید عید مرسوم نبود و با اینحال کسی به فرهنگ غنیِّ آغازیان تک سلولی ایرادی وارد نمیکرد. کسی جرعت اینکار را نداشت. از مادر زاده نشده بود کسی که بیاید فرهنگ غنی آنها را زیر سوال ببرد.