هر عید که میگذرد دری است در این راهروی عمر که پشت سرمان بسته میشود و دسترسی به گذشته را سخت تر میکند.