ماجراهای سفید و سالمون ، اپیزود سوم . 

اپیزودهای پیشین: 1 - 2

سفید و سالمون دو ماهی معمولی اند ... ولی اندیشه هایشان معمولی نیست . سفید روی کرد به سالمون و بی مقدمه گفت :

-         ببین من یه ایده ی مشتی به ذهنم رسیده . برای اینکه چطور مشکل حافظمون رو برطرف کنیم . مشتاقی که بشنوی ؟

-         اره البته . بگو ببینم چطور مشکل حافظمون رو برطرف کنیم ؟

سفید خیلی گیج منگ گفت : - چی ؟ من ایده ای ندارم . بزار فکر کنم شاید ایده ای به ذهنم برسه .

و فکر کرد . موج های درون آبی بدنشان را ماساژ میداد . سکوت دریا را برداشته بود . ناگاهان چراغی در ذهنش روشن شد . چراغی که تا به حال بارها روشن و خاموش شده بود .

-         یورکا ! ببین این کار رو میکنیم . هر جمله ای که من میگم قبل از اینکه شروع بشه ، باید بیان کننده ی آخرین جمله ی طرف مقابل باشه ! الان تو موظفی تو جوابی که میخوای بهم بدی به این روش عمل کنی وگرنه ممکنه این ایده ی ناب یادمون بره و دیگه هیچوقت سعادت دوباره یافتنش رو کسب نکنیم .

سالمون از این بابت که وظیفه ای اینچنین حیاتی بر گردنش نهاده شده بود استرس گرفت و باله هایش لرزشی خفیف یافتند . آهسته شروع کرد به جواب دادن :

-         یورکا ! ببین این کار رو میکنیم هر جمله ای که من میگم قبل از اینکه شروع بشه ، باید بیان کننده ی آخرین جمله ی طرف مقابل باشه! الان تو موظفی تو جوابی که میخوای بهم بدی به این روش عمل کنی وگرنه ممکنه این ایده ی ناب یادمون بره و دیگه هیچوقت سعادت دوباره یافتنش رو کسب نکنیم . به نظرم ایده ی خوبیه .

-         یورکا ! ببین این کار رو میکنیم هر جمله ای که من میگم قبل از اینکه شروع بشه ، باید بیان کننده ی آخرین جمله ی طرف مقابل باشه ! الان تو موظفی تو جوابی که میخوای بهم بدی به این روش عمل کنی وگرنه ممکنه این ایده ی ناب یادمون بره و دیگه هیچوقت سعادت دوباره یافتنش رو کسب نکنیم . به نظرم ایده ی خوبیه . وای داره جواب میده چه خوبه !

-         یورکا ! ببین این کار رو میکنیم . هر جمله ای که من میگم قبل از اینکه شروع بشه ، باید بیان کننده ی آخرین جمله ی طرف مقابل باشه ! الان تو موظفی تو جوابی که میخوای بهم بدی به این روش عمل کنی وگرنه ممکنه این ایده ی ناب یادمون بره و دیگه هیچوقت سعادت دوباره یافتنش رو کسب نکنیم . به نظرم ایده ی خوبیه . وای داره جواب میده چه خوبه ! اصلاً من کف کردم !

-         یورکا ! ببین این کار رو میکنیم . هر جمله ای که من میگم قبل از اینکه شروع بشه ، باید بیان کننده ی آخرین جمله ی طرف مقابل باشه ! الان تو موظفی تو جوابی که میخوای بهم بدی به این روش عمل کنی وگرنه ممکنه این ایده ی ناب یادمون بره و دیگه هیچوقت سعادت دوباره یافتنش رو کسب نکنیم . به نظرم ایده ی خوبیه . وای داره جواب میده چه خوبه ! اصلاً من کف کردم ! کی فکرشو میکرد که ما ماهی بتونیم بر این مشکل که میلیون ها ساله گریبانگیرمون شده فائق بیاییم؟ این قطعاً نخستین انقلاب فکری ماهی ها خواهد بود. چه بسیار متفکرینی که تا به امروز نظریات ارزشمند خود را فراموش کردند . فکرش را بکن ... اگر فراموشی نبود ما تا به حال چه مرز هایی از علم را درهم شکانده بودیم ؟

-         یورکا ! ببین این کار رو میکنیم . هر جمله ای که من میگم قبل از اینکه شروع بشه ، باید بیان کننده ی آخرین جمله ی طرف مقابل باشه ! الان تو موظفی تو جوابی که میخوای بهم بدی به این روش عمل کنی وگرنه ممکنه این ایده ی ناب یادمون بره و دیگه هیچوقت سعادت دوباره یافتنش رو کسب نکنیم . به نظرم ایده ی خوبیه . وای داره جواب میده چه خوبه ! اصلاً من کف کردم ! کی فکرشو میکرد که ما ماهی بتونیم بر این مشکل که میلیون ها ساله گریبانگیرمون شده فائق بیاییم؟ این قطعاً نخستین انقلاب فکری ماهی ها خواهد بود. چه بسیار متفکرینی که تا به امروز نظریات ارزشمند خود را فراموش کردند . فکرش را بکن ... اگر فراموشی نبود ما تا به حال چه مرز هایی از علم را درهم شکانده بودیم ؟ سفید ... ما این انقلاب رو مدیون توییم . تو متفکر ترین ماهی اعصاری ... بدون شک .

-         یورکا ! ببین این کار رو میکنیم . هر جمله ای که من میگم قبل از اینکه شروع بشه ، باید بیان کننده ی آخرین جمله ی طرف مقابل باشه ! الان تو موظفی تو جوابی که میخوای بهم بدی به این روش عمل کنی وگرنه ممکنه این ایده ی ناب یادمون بره و دیگه هیچوقت سعادت دوباره یافتنش رو کسب نکنیم . به نظرم ایده ی خوبیه . وای داره جواب میده چه خوبه ! اصلاً من کف کردم ! کی فکرشو میکرد که ما ماهی بتونیم بر این مشکل که میلیون ها ساله گریبانگیرمون شده فائق بیاییم؟ این قطعاً نخستین انقلاب فکری ماهی ها خواهد بود. چه بسیار متفکرینی که تا به امروز نظریات ارزشمند خود را فراموش کردند . فکرش را بکن ... اگر فراموشی نبود ما تا به حال چه مرز هایی از علم را درهم شکانده بودیم ؟ سفید ... ما این انقلاب رو مدیون توییم . تو متفکر ترین ماهی اعصاری ... بدون شک . خواهش میکنم نفرمایید . حالا بیا تعارفات را کنار بگذاریم و این توانایی جدیدمون رو برای کشف علم به کار ببریم . بیا با هم ...

ناگهان گرده ای که در آب میرقصید و این سو و آن سو میرفت ، در آب شش سالمون گیر کرد و باعث شد  او سرفه ای سردهد . سخن سفید قطع شد . برای ثانیه ای سکوت تمام آب های آزاد جهان را در بر گرفت .  سفید در ادامه افزود :

-         خدا لعنتت کنه .